Skip to main content

MYP
Programma

Wat houdt het MYP in?

  • MYP geeft je de gelegenheid kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen om complexe zaken aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst.
  • MYP zorgt voor breedte en diepgang in het leren door het bestuderen van vakken uit zeven disciplines: Language and Literature, Language Acquisition, Maths, Sciences, Individuals & Societies, Arts, PHE en dat tot en met klas vier.
  • MYP laat je actief deelnemen aan de samenleving, bijvoorbeeld d.m.v. het community project.
  • MYP zorgt ervoor dat je in context leert, de beste manier om iets te leren. Het MYP gebruikt daarvoor de volgende global contexts zodat je nog beter begrijpt wat het is om internationally minded te zijn.
  • MYP staat garant voor activerende didactiek door het gebruik van concepten voor elk vak.

Concepten zorgen voor samenhang in het leren. Er zijn zestien key concepts en daarnaast zijn er related concepts (vakspecifieke concepten). Ze laten je door een andere bril naar zaken te kijken. Voorbeelden van key concepts zijn: communicatie, systemen, vorm, perspectief.

Concepten in een overzicht

De vakken

Language and literature: Nederlands en Engels

Bij het vak Language and literature ontwikkel je taalkundige, analytische en communicatieve vaardigheden waarbij de units bij uitstek interdisciplinair zijn, dus met meerdere vakken te maken hebben. Je bestudeert een uitgekiende mix van teksten en verschillende literaire genres.
Language and literature stelt je in staat om zowel creatief als kritisch te denken en de taal te gebruiken om op hoog niveau te communiceren, te analyseren en te reflecteren.

Language acquisition: Duits en Spaans

Bij Language acquisition ligt de nadruk op het verwerven van communicatieve vaardigheden met respect voor de culturele diversiteit die de vreemde taal met zich meebrengt.

Je werkt met verschillende soorten bronnen zoals teksten, youtube filmpjes, filmfragmenten, reclamespotjes, muziek en onderzoeksvragen waardoor vooral ook de internationale belangstelling gestimuleerd wordt.

Maths

De wiskundelessen zorgen ervoor dat je wiskunde waardeert, nieuwsgierig wordt, de achterliggende gedachte begrijpt en goed kunt communiceren over wiskundige begrippen en stellingen. Het stimuleert logisch, kritisch en creatief denken. Je ontwikkelt technieken om probleemoplossend te werken. Zo doe je veel wiskundige vaardigheden op in de praktijk die je ook van pas komen in de wereld buiten de school.

Individuals & Societies

Bij Individuals & Societies (I&S) kijken we kritisch naar socio-historische zaken, zoals ‘Does Democracy work?’of ‘Can poverty be stopped?’.

Daarnaast proberen we bij I&S vanuit verschillende gezichtspunten naar informatiebronnen te kijken en ze te gebruiken: niet alleen historisch maar ook economisch en geografisch. Je doet het examen geschiedenis in MYP year 5 (4 vwo). Als je kiest voor het CM/EM profiel krijg je in 4 vwo ook economie en bedrijfseconomie.

Physical and health education

Het vak PHE bestaat naast een divers beweegprogramma gericht op sociale en motorische ontwikkeling ook uit een wekelijks uur theorie. In het vak PHE gaan we dieper in op thema’s rondom het belang van een gezonde leefstijl en het leggen van verbanden tussen bewegen en het vak Sciences, zoals biomechanica en trainingsleer. Je leert op een praktische manier de theorie te begrijpen en past andersom de geleerde theorie toe in de praktijk.

Visual Arts

Visual Arts bestaat uit verschillende onderdelen die altijd met elkaar verbonden zijn. Je leert ‘kijken naar kunst’, ‘analyseren van kunst’ en ‘reageren op kunst’. Je doet onderzoek door zelf beeldende werkstukken te maken. Je leert verschillende beeldende technieken toepassen, het ontwikkelen van concepten en reflecteren op je werk.  Samen ontdekken we dat kunst een vorm van communicatie is.

Sciences

We besteden vooral aandacht aan de natuurwetenschappen biologie (ook MYP-examen) en scheikunde. Je hebt in twee jaar MYP bij Supreme College een uitstekende basis gelegd voor deze twee vakken van het Nederlandse vwo-diploma. Als je na de jaren MYP een NG/NT-profiel voor het centraal examen vwo kiest, bieden we in year 5 MYP (4 vwo) ook natuurkunde aan.

Je ontwikkelt je tot een actieve, kritische en creatieve denker, die in staat is om volgens de wetenschappelijke methode te onderzoeken. Je durft te twijfelen en van gemaakte fouten te leren. Maar je ontwikkelt je ook tot een evenwichtige jongvolwassene die de waarde van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, ook binnen de overkoepelende MYP-contexten ‘globalisering en duurzaamheid’ en ‘eerlijkheid en ontwikkeling’ kan duiden.